Çerçeve Sözleşme

1. Tanımlar

İşbu belgede:

"İş Günü" İstanbul’da takas bankalarının açık olduğu (Cumartesi veya Pazar dışında) bir gün; “Şirket” CooperVision Turkey Kontakt Lens Ticaret Ltd. Şti.; “Sözleşme” Şirket tarafından Malların Müşteriye satışına ilişkin her tür sözleşme; “Müşteri” Şirketin müşterisi; “Vade Tarihi” ilgili fatura tarihinden 60 gün sonrasına denk gelen tarih veya eğer bu tarih bir İş Günü değil ise takip eden İş Günü; “Mallar” Şirket tarafından Müşteriye sağlanan her tür mal; ve “Koşullar” işbu hüküm ve koşullar

anlamına gelmektedir.

2.  Malların temini için sözleşme düzenlenmesi

Her Sözleşme, Müşterinin siparişinin Şirket tarafından kabul edildiği tarihte düzenlenmiş sayılacaktır. Her bir siparişin Şirket tarafından kabulü işbu Koşullarda düzenlenmiş hükümlerle yapılmış ayrı bir Sözleşme teşkil edecektir. Şirket, her sipariş için Müşteriye bir sipariş numarası vererek siparişi kabul ettiğini belirtecektir.   

3.  Ücretler ve ödeme

3.1        Malların bedeli Şirket tarafından Müşteriye bildirilen ve zaman zaman Şirket tarafından değiştirilen Şirketin fiyat listesinde belirtildiği şekilde olacaktır.

3.2        Şirket tarafından bir fatura sunulmasına bağlı olarak, Müşteri Vade Tarihinde veya bu tarihten önce Şirkete faturada belirtilen miktarı Türk Lirası cinsinden ödeyecektir.

3.3        Eğer Müşteri, herhangi bir fatura uyarınca Şirkete yapılması gereken ödemelerden herhangi birini ilgili Vade Tarihi’ne kadar yapmazsa, mevcut diğer hak veya çözüm yollarına halel getirmeksizin, Şirket herhangi bir bildirimde bulunmaksızın aşağıdakileri yapma hakkına sahip olacaktır:

3.3.1     Müşteri ve Şirket arasındaki her tür Sözleşmeyi askıya alma veya sona erdirme; ve

3.3.2     bütün gecikmiş ödemeler için Müşteriden, Vade Tarihinde Türk Ticaret Kanunu ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun uyarınca geçerli olan faiz oranında faiz talep etme (herhangi bir yargı kararından önce ve sonra). Bu faiz günlük olarak işleyecek ve talep üzerine Müşteri tarafından derhal ödenecektir.

3.3.3     Şirket, Müşterinin yukarıda belirtilen şekilde ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde ilgili Sözleşmeden dönme ve Malların iadesini talep etme hakkını saklı tutar.

3.4        Gerçek bir uyuşmazlık bulunmaması halinde, Müşteri tarafından yapılacak bütün ödemeler tam olarak, mahsup veya karşı talep ve kanunun gerektirdiği haller dışında hiçbir kesinti olmaksızın yapılacaktır. Eğer Müşteri Şirket tarafından faturalandırılmış herhangi bir miktara haklı olarak karşı çıkmaktaysa, ilgili faturanın tarihinden itibaren 8 gün içinde ihtilaf konusu miktarı Şirkete bildirmeli, ancak ihtilaf bulunmayan miktarı madde 3.2 uyarınca ödemelidir.

4.         Mülkiyet ve risk

4.1        Malların teslimi ve riskin geçişinden bağımsız olarak, ama madde 4.6’ya tabi olarak, Malların mülkiyeti Müşteriye aşağıdakilerden birinin gerçekleşmesi halinde  (hangi durum ilk olarak ortaya çıkarsa) geçecektir:

4.1.1     Şirketin

(a)  Mallar; ve

(b)  Şirket tarafından Müşteriye satılması veya sağlanması kararlaştırılmış tüm Mallara ilişkin Şirkete ödenmesi gereken tüm diğer miktarlara ilişkin bütün ödenmesi gereken ödemeleri tam olarak (nakit veya kullanılabilir bakiye olarak) almış olması;veya

4.1.2     Şirketin Müşteriye bu yönde bir yazılı bildirimde bulunması.

4.2        Madde 4.6’ya halel getirmeksizin, Şirket Müşterinin (duruma göre) aciz halinde veya müflis olduğuna haklı olarak inanıyorsa Müşterinin Malları elde bulundurma hakkı derhal sona erecektir.

4.3        Malların zarara veya kayba uğraması riski, madde 5 uyarınca gerçekleştirilen teslim ile aynı zamanda Müşteriye geçer.

4.4        Malların mülkiyeti madde 4.1 veya 4.5’e uygun olarak Müşteriye geçeceği ana kadar, Müşteri aşağıdakileri yapacaktır:

4.4.1     Malları Şirketin emanetçisi olarak yediemin sıfatıyla tutmak;

4.4.2     Şirket’in ön izni olmaksızın, Şirket tarafından Mallar üzerindeki hiçbir tanımlayıcı işareti değiştirmemek veya kaldırmamak; ve

4.4.3     Malları Müşterinin ve üçüncü kişilerin mallarından ayrı tutmak ve düzgünce saklanmış, korunmuş ve Şirket’in malı olduğunu açıkça belirten bir biçimde muhafaza etmek.

4.5        Müşteri, Malları, işlerinin normal seyri içerisinde yeniden satma hakkına sahip olacaktır (ve işbu belge ile Şirket Müşteriye bu Malların mülkiyetini Müşterinin alıcısına devretme hakkını vermektedir).

4.6        Malların mülkiyetinin Müşteriye geçeceği ana kadar, Şirket mülkiyeti kendisinde kalan Malların tamamını veya bir kısmını geri alma, satma veya başka bir şekilde ticaretini yapma veya elden çıkarma açısından mutlak yetkiye sahip olacaktır ve (Malların var olmaya devam etmesi ve yeniden satılmamış olması koşuluyla) Şirket Müşterinin Malları Şirkete derhal teslim etmesini isteme hakkına sahip olacaktır. Şirket veya personeli, Müşteri Malları teslim etmiyorsa onları geri almak için veya Müşterinin madde 4.4’e uygun davrandığından emin olmak için Malların saklandığı (veya Şirket tarafından haklı olarak saklandığına inanıldığı) Müşterinin yerleşkelerine her zaman ve hiçbir bildirim olmaksızın girme hakkına sahiptir.

4.7        Müşteri, herhangi bir borç için Şirketin mülkiyetinde bulunan Malların hiçbirini rehin verme veya herhangi bir şekilde teminat olarak gösterme hakkına sahip değildir, ancak Müşterinin buna aykırı davranması durumunda Müşterinin Şirkete borçlu olduğu tüm miktar (Şirketin diğer hak veya çözüm yollarına halel getirmeksizin) muaccel hale gelecektir.

5.         Teslimat

5.1        Şirket, Malları Müşteriye Şirketin olağan teslimat programına göre teslim etmek için makul çabayı gösterecektir, ancak Müşteriye bildirilen herhangi bir tarih sadece tahminidir ve teslim zamanı bu Koşulların veya bunlara göre yapılmış herhangi bir Sözleşmenin esaslı unsurunu oluşturmayacaktır.

5.2        Şirket tarafından Malların tesliminde gecikme, Müşteriye bu Koşulları veya bunlara göre yapılmış herhangi bir Sözleşmeyi askıya alma veya sona erdirme hakkı vermeyecektir. Mallar Şirket tarafından, Müşteriye makul bir bildirim yapılmak suretiyle tahmini teslimat tarihinden önce teslim edilebilir.

5.3        Malların Türkiye’deki bir adrese sevk edilmesi durumunda, teslimat Malların bu adrese ulaştığı anda gerçekleşecektir. Malların başka bir adrese sevk edilmesi durumunda, teslimat Malların Müşterinin yerleşkelerinde sevkiyat için hazır bulundurulduğu anda gerçekleşmiş sayılacaktır.

5.4        Şirket, kendi takdirine göre, Malları taksitler halinde teslim etme hakkına sahiptir.

5.5        Mallar ancak Müşterinin Şirkete, teslimden itibaren sekiz günü içinde Mallarda herhangi bir zarar veya eksiklik bildirmemesi halinde kabul edilmiş sayılacaktır.

5.6        Şirket, Malların herhangi birinin özelliklerini, herhangi bir materyal veya bileşenlerinin ikamesi dahil olmak üzere zaman zaman değiştirme hakkına, bu değişiklik Malların performansını esaslı biçimde azaltmadığı müddetçe, sahiptir.

6.         Sorumluluğun kapsamı

6.1        Şirketin hiçbir durumda bu Koşulların veya bunlara göre yapılmış herhangi bir Sözleşmenin ihlali veya yerine getirilmemesinden doğan herhangi bir dolaylı zarar nedeniyle Müşteriye karşı hiçbir sorumluluğu olmayacağı gibi, Malların Şirket tarafından bu Koşullar veya bunlara göre yapılmış herhangi bir Sözleşme uyarınca temini ile herhangi bir şekilde bağlantılı olan, Şirket, çalışanları veya temsilcilerinin ihlali veya yanlış temsili de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, her tür haksız fiilden kaynaklanan herhangi bir dolaylı zarardan dolayı da Müşteriye karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

6.2        Eğer Müşteri madde 5.3 uyarınca yapılan teslimattan itibaren 90 gün içinde Malların kusurlu olduğunu tespit eder ve bu süre zarfında Şirkete bildirim yapar ise; Şirket, kendi tercihine göre, bu Malları benzer mallarla değiştirecek veya Müşteriye fatura tutarı kadar kredi sağlayacaktır.

7.         Siparişe Özel Lensler:

Aşağıda istenen ürün grupları siparişe özel olarak ithal edilmektedir:

Proclear Multifocal Toric

Biofinity toric XR

7.1        Siparişe özel lenslerin sipariş prosedürü:

Siparişe özel lenslerin siparişinde, ilgili reçetenin bir kopyası istenecektir (uygulama amaçlı deneme lensleri bu kapsamın dışındadır). İlişiğinde reçete kopyası gönderilmemiş olan siparişler kabul edilmeyecektir.

7.1.1     Reçete iletimi:

Siparis detayları ile birlikte müşteri ismini ve firmasını/kurumunu  belirterek:

Dijital olarak taratılan reçetelerin  CooperVision Müşteri hizmetlerinin kullanımında olan siparis@coopervision.com elektronik posta adresine, veya reçete fotokopisi posta veya kargo ile CooperVision İstanbul merkez ofisine,Fax vasıtasıyla gönderilecek ise 0216 680 00 79 numaralı fax hattına , iletilmesi gerekmektedir.

7.2         Siparişe özel olarak ithal edilen lenslerin iadesi kabul edilmeyecektir.Siparis iptali ise  aynı gün mesai bitimine kadar yapılabilir ve müşterinin sipariş onayladığı takirde müşteri bu koşulu kabul etmiş sayılacaktır

7.3        Siparişe özel lensler için verilen siparişe ait takip numarası iletilen reçeteye iliştirilerek kayıt altına alınması ilerde doğabilecek sipariş ile ilgili ihtilaf veya kullanıcı  şikayetleri halinde  veya reçetenin geçerli süresi zarfında tekrar sipariş amacı ile reçetenin bulunmasını kolaylaştıracaktır

7.4        Siparişe özel lensler için verilen siparişin iptali gerektiğinde sipariş verildiği günün mesai bitimine kadar iptal istemi iletilmeli  ve Müşteri hizmetleri görevlisi tarafından iptal isteminin işleme alınması gerekmektedir. Mesai saati bitiminden sonra yurtdışındaki üreticiye online olarak iletilen siparişlerin iptali yapılamamaktadır.

7.5        Siparişe özel lenslerin iadesi prosedürü: Yukarda anılan ürünler siparişe özel üretildiği için iade alınmaz. Kullancılardan gelecek ürün şikayetleri, kullanıcı şikayet prosedürüne tabi olup, iş bu tanımın kapsamının dışındadır. Standart CooperVision Kullanıcı Şikayeti ve İnceleme Prosedürü  takip edilecektir.

8.         Genel

8.1        Bu Koşullar ve bunlara göre yapılmış her Sözleşme, Şirket ve Müşteri arasında asaleten yapılmıştır ve Şirketin ön izni olmaksızın Müşteri tarafından devredilemez.

8.2        Şirket, bu Koşullar veya bunlara göre yapılmış herhangi bir Sözleşmeden doğan yükümlülüklerinden herhangi birini kendi kontrolü dışındaki faktörler nedeniyle yerine getirememesinden dolayı sorumlu olmayacaktır.

8.3        Bu Koşullar veya bunlara göre yapılmış herhangi bir Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Taraflar bu Koşullar veya bunlara göre yapılmış herhangi bir Sözleşmeden kaynaklanan her tür talep, uyuşmazlık veya ihtilafa ilişkin olarak İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri Ve İcra Dairelerinin münhasıran yetkili olduğunu kabul ederler.

8.4        Şirkete hitaben gönderilen bütün bildirimler Şirket veya Müşterinin tescilli adresine yazılı olarak Türkçe dilinde yapılmalıdır. 

8.5        Bu Koşulların bütün koşulları işbu belgede düzenlenmiştir ve açık ya da zımni, yasaya dayanan veya başka türlü tüm diğer hükümler, koşullar, tazminatlar ve taahhütler ve ister sözlü ister yazılı olarak yapılmış olsun bütün beyanlar (yalan beyanlar dışında) işbu Koşullarda yer almaları, işbu Koşullarda özel olarak referans verilmeleri veya bundan sonra Şirket ile Müşteri arasında yazılı şekilde ve özel olarak kararlaştırılmış olmaları halleri hariç olmak üzere, kapsam dışı bırakılmıştır ve işbu Koşullar, burada öngörülen konulara ilişkin tüm önceki sözleşme, müzakere ve beyanların yerine geçmiştir. Yukarıdakiler saklı kalmak kaydıyla, Şirket işbu Koşulların hükümlerindeki herhangi bir değişiklik hakkında en az 30 gün önceden Müşteriye yazılı olarak bildirimde bulunur.

8.6        Bu Koşullara göre yapılmış herhangi bir sözleşmeye (her tür Sözleşme dahil) taraf olmayan bir kişi bu sözleşme veya herhangi bir kısmı ile ilgili olarak Borçlar Kanunu’nun sözleşmelere dair hükümlerine dayanamayacaktır.

Coopervision Standart çalışma koşulları belgesini teslim aldım.

Adı Soyadı:

Şirket /Kurum:

Tarih:

İmza